به یک دوسوزنه دوز

به یک دوسوزنه دوز , (کار فرنگی) خانم یا آقا , حوالی مشیریه نیازمندیم ـ