به یک خیاط حرفه ای

به یک خیاط حرفه ای , جهت تعمیرات نیازمندیم , (حداکثر 50 ساله)