به یک آقا جوان آشنا به

به یک آقا جوان آشنا به , خیاطی جهت کار خدمات کت مردانه , ( چرخ الیک،شلال و...)نیازمندیم