به چند چرخکار پیراهن دوز

به چند چرخ کار پیراهن دوز , نیازمندیم.(تماس تایکهفته) , فاطمی ولیعصر