به چند چرخکار تنه دوز

به چند چرخ کار تنه دوز , نیازمندیم.(تماس تایکهفته) , فاطمی ولیعصر