به چند نفر چرخکار

به چند نفر چرخ کار , راسته دوز نیازمندیم , ترجیحا حوالی کمیل مرتضوی