به وردست چرخکار خانم

به وردست چرخ کار خانم , راسته دوز جهت کار سیسمونی , درمحیطی کاملازنانه نیازمندیم