به راسته دوز ماهر و

به راسته دوز ماهر و , نیمه ماهر خانم یا آقا , جهت کار تریکو نیازمندیم محدوده خاوران