به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز و وسط کار خانم در , محدوده میدان خراسان نیازمندیم (تسويه نقدي)