به تعدادی گروههای دوزنده

به تعدادی گروههای دوزنده , جهت کار چرخ و دست , نیازمندیم