به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , یا آقا جهت کاردرتولیدی شلوارجین , نیازمندیم حوالی فلاح - بهاران