به تعدادی کارگر دوزنده

به تعدادی کارگر دوزنده , و وسط کار جهت لباس زیرزنانه , نیازمندیم