به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , کت و دامن و لباس مجلسی دوز , زنانه با بیمه و مزایا نیازمندیم