به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , نظامی ولباس کار دوز , و وسط کار نیازمندیم