به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , زنانه دوز مجلسی دوز , و وردست پیشکار نیازمندیم