به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , زنانه دوز و وسط کار , (آقا و خانم) نیازمندیم