به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , ماهر شیفت صبح و شب , افسریه نیازمندیم