به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , روکش دوز و وردست چرخ کار , با حقوق عالی نیازمندیم