به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخ کار , و وردست زنانه دوز نیازمندیم , تماس تا 10روز (محدوده افسریه)