به تعدادی چرخکار و

به تعدادی چرخ کار و , و صنعتی زن خانم , نیازمندیم ( محدوده اسلامشهر) -