به تعدادی چرخکار و

به تعدادی چرخ کار و , وردست چرخ کار ، وسط کار و , 3سوزنه زن خانم یا آقا نیازمندیم و