به تعدادی چرخکار و وسط کار

به تعدادی چرخ کار و وسط کار , پیراهن مردانه نیازمندیم , (محدوده افسریه)