به تعدادی چرخکار نیازمندیم

به تعدادی چرخ کار نیازمندیم , با تسویه ماهیانه , جاده ساوه - گلستان