به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , مانتودوز نیازمندیم , محدوده اندیشه