به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخ کار ماهر , مانتو و پالتو , تسویه نقدی نیازمندیم ـ