به تعدادی چرخکار ماهر خانم

به تعدادی چرخ کار ماهر خانم , جهت دوخت مانتو نیازمندیم , تسویه نقدی - هفت تیر -