به تعدادی چرخکار ماهرخانم

به تعدادی چرخ کار ماهرخانم , جهت پیراهن مردانه اسپرت , نیازمندیم(محیط زنانه) + بیمه _7و