به تعدادی چرخکار مانتو

به تعدادی چرخ کار مانتو , (بسیار تمیزدوز) با تیراژ بالا , و وردست برشکار نیازمندیم