به تعدادی چرخکار شلوار

به تعدادی چرخ کار شلوار , و پیراهن دوز نیازمندیم , بیمه + سرویس (اسلامشهر-واوان ) -