به تعدادی چرخکار زنانه دوز

به تعدادی چرخ کار زنانه دوز , وردست و مزدی دوز , نیازمندیم