به تعدادی چرخکار زنانه دوز

به تعدادی چرخ کار زنانه دوز , و بخارکار ماهر (با بیمه) , نیازمندیم (با حقوق عالی) حوالي خاوران