به تعدادی چرخکار راسته دوز

به تعدادی چرخ کار راسته دوز , خانم یا آقا نیازمندیم