به تعدادی چرخکار ،

به تعدادی چرخ کار ، , میاندوزکار و بسته بند تی شرت , مردانه (خام دوز ) نیازمندیم