به تعدادی چرخکارو وردست

به تعدادی چرخ کارو وردست , خانم یا آقا جهت تولیدی شلوار , جین نیازمندیم - حوالی چهاردانگه -