به تعدادی چرخکارماهر

به تعدادی چرخ کارماهر , و یک میاندوزکارجهت تی شرت , مردانه حوالی جمهوری نیازمندیم