به تعدادی چرخکارزنانه دوز

به تعدادی چرخ کارزنانه دوز , ماهر(ترجیحا کت دوز)نیازمندیم