به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , و چرخ کار ماهر خانم , نیازمندیم(تهرانپارس)