به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , و زیگزال دوز ماهر جهت , کارتریکو مردانه نیازمندیم و