به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , و وسط کار نیازمندیم , (محدوده 30 متری جی)