به تعدادی خیاط ماهر

به تعدادی خیاط ماهر , مانتودوز و وسط کار , جهت تولیدی مانتو نیازمندیم -