به تعدادی خانم خرجکار چین

به تعدادی خانم خرجکار چین , و مادگی دوز نیازمندیم , ( شهرک واوان _ اسلامشهر )