به تعدادی تنه دوز ، یقه دوز

به تعدادی تنه دوز ، یقه دوز , سه سوزنه دوز و دکمه مادگی دوز , خانم یا آقا نیازمندیم( م خراسان ) و