به تعدادی تنه دوز و یقه دوز

به تعدادی تنه دوز و یقه دوز , دگمه مادگی زن و وسط کار , نیازمندیم محدوده رباط کریم -