فروشگاه اینترنتی 20 بافت

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , و چرخ کارتریکو(خانم)نیازمندیم , محدوده ترمینال خاوران.تماس یکهفته